حيات وحش از دريچه “زولوجيست”…
دنيای عطر علی رغم محدود بودن مواد اوليه آن، دنيايی بی حد و حصر بوده كه به لطف خلق برندهای “Niche” و خلاقيت پرفيومرهای حرفه ای و هنرمند، در ميان روايح تكراری متعدد، می توان به فرصتی دوباره برای استشمام روايح نو و غنی اميدوار بود.
برند “Zoologist” با نگرشی نو به هنر عطر در سال ٢٠١٣ توسط “Victor Wong” در شهر تورنتو كانادا تاسيس شد. زيست بوم، رفتار، تغذيه و ظاهر جانوران دستمايه خلق آثار متعددی از برند “Zoologist” گرديده است علی رغم اينكه به دليل پايبندی به اصول و مقررات حرفه ای محيط زيستی، تركيبات سينتتيك جايگزين روايح طبيعی با مشاء حيوانی شده است.
انسان، امروزه بزرگترين دشمن طبيعت و حيات وحش تلقی می گردد و در ميان آسيب های متعددی كه از سمت بشر، طبيعت را تهديد می كند، خلق برندی كه از دريچه ای نو به آن ها می نگرد قابل تامل و ستودنی است…

نمایش همه 5 نتیجه ها

نمایش همه 5 نتیجه ها